Episode #1.2: Directed by Yelizaveta Kleinot, Vlad Nikolaev. With Aleksey Maklakov, Boris Shcherbakov, Roman Madyanov, Aleksey Oshurkov.

Watch “Солдаты 9” Episode #1.2 (TV Episode)