Männerträume – Was macht den Mann zum Mann?: With Volker Panzer, Norbert Bolz, Arved Fuchs, Andreas Lebert. Men’s Dreams – What makes a man a man?

Watch “Nachtstudio” Männerträume – Was macht den Mann zum Mann? (TV Episode 2007)