Episode #1.2377: With Midori Katô, Hiroshi Masuoka, Mîna Tominaga, Makoto Tsumura.

Watch “Sazae-san” Episode #1.2377 (TV Episode 2016)