Shinju shôyachô: Directed by Buntarô Futagawa. With Shinobu Araki, Teruko Makino, Kashichi Shimada, Shizuko Mori.

Watch Shinju shôyachô (1924)