Zolotoye runo: Directed by Mukhtar Aga-Mirzayev, Latif Faiziyev. With Shavkat Gaziyev, Dilorom Igamberdyyeva, Zakir Mukhamedzhanov, Ariadna Shengelaia.

Watch Zolotoye runo (1982)