Sergey Bezrukov/Karina Andolenko/Evgeny Vodolazkin: With Ivan Urgant, Dmitriy Khrustalyov, Sergey Bezrukov, Karina Andolenko. Actor Sergey Bezrukov and actress Karina Andolenko; Writer Evgeny Vodolazkin;

Watch “Вечерний Ургант” Sergey Bezrukov/Karina Andolenko/Evgeny Vodolazkin (TV Episode 2020)