Episode #1.5: Directed by Wai-Hong Chui. With Bingqing Hu, Yao Chen, Vic Chou, Dong Han.

Watch “Beauties in the Closet” Episode #1.5 (TV Episode 2018)