Wei le shou shi lv ta men dou bu ze shou duan?!: With Kevin Tsai, Dee Hsu, Tien-yung Lee, Yu-Lin Shen.

Watch “Kangxi lai le” Wei le shou shi lv ta men dou bu ze shou duan?! (TV Episode 2014)