Krazha: Directed by Leonid Pchyolkin. With Anastasiya Vertinskaya, Innokentiy Smoktunovskiy, Juozas Budraitis, Oleg Borisov.

Watch Krazha (TV Movie 1982)