Kuro-boin! Kongari nikkan kanshi: Directed by Maglow. With Arisa Kurono.

Watch Kuro-boin! Kongari nikkan kanshi (Video 2008)