Shin-jin chaku-ero aidoru Kotono no kyûyo meisai: Part 1: With Terry Ito, Kotono, Nahomi, Tsuyoshi Nakamura.

Watch “Kyûyo meisai” Shin-jin chaku-ero aidoru Kotono no kyûyo meisai: Part 1 (TV Episode 2008)