Shokusenritsu: Directed by Nagaru Miyake.

Watch Shokusenritsu (Short 1998)