Manji: Directed by Noboru Iguchi. With Yoshiyoshi Arakawa, Cosmosco, Fujiko, Hironobu Nomura.

Watch Manji (2006)