Carrot: With Chen Kenichi.

Watch “Ryôri no tetsujin” Carrot (TV Episode 1994)