Clip: Wrayth vs. Zane Airjitzu Battle: Enjoy this speed build of Lego Ninjago 70744 Wrayth vs. Zane Airjitzu Battle.

Watch “Clip: Lego Set Builds Ninjago – Artifex” Clip: Wrayth vs. Zane Airjitzu Battle (TV Episode 2016)