Episode #1.11: Directed by Haibo Liu, Yan Shen, Jun Yi. With Xiaoran Li, Youbin Li, Lanya Shi, Tianqi Shi.

Watch “Yin Fa Zhi Ming” Episode #1.11 (TV Episode 2019)