Ansatsu koro ni shinro o tore: Directed by Miki Wakabayashi. With Harold Conway.

Watch “Охотник за ключами” Ansatsu koro ni shinro o tore (TV Episode 1969)