Episode #1.45: With Yoo-jin Kim, Lee Jung-Jin, Choi Wonyoung, Ah Jung Yoon.

Watch “Baek-nyeon-eui Yoo-san” Episode #1.45 (TV Episode 2013)