Vasya Buslik i ego druzya: Directed by Vasili Golikov. With Yaroslava Turylyova.

Watch Vasya Buslik i ego druzya (Short 1973)