Debusen: With Kanro Morita, Reimi Ohsawa, Kunito Watanabe, Kento Shibuya.

Watch Debusen (TV Mini Series 2016– )