Episode #1.114: With Kazuki Kitamura, Shigeru Ishii.

Watch “Senshi no ippin” Episode #1.114 (TV Episode 2011)