Episode #1.11: With Yûsuke Yamamoto, Kôji Seto, Shôhei Miura, Soran Tamoto.

Watch “Tanburingu” Episode #1.11 (TV Episode 2010)