Episode #1.7: Directed by Alexei Bogdanov. With Dmitriy Bykovskiy-Romashov, Roman Gromadskiy, Mariya Ignatova, Maksim Studenovskiy.

Watch “Ментовские войны – 5” Episode #1.7 (TV Episode)