Episode #2.5: With Maksym Samchyk, Maxim Dalekorey, Maksym Devizorov, Viktoriia Lytvynenko.

Watch “Первые ласточки” Episode #2.5 (TV Episode 2020)