Rabab: With Sachiko Kojima, Masako Nozawa, Naomi Ohzora, Megumi Urawa.

Watch “Future’s Folktales” Rabab (TV Episode 2020)