Team Kyoto VS Sawamura Ikki: With Arashi, Satoshi Ohno, Shô Sakurai, Masaki Aiba.

Watch “VS Arashi” Team Kyoto VS Sawamura Ikki (TV Episode 2012)